Hội thảo chuyên sâu về sản phẩm 1C3, 1C4 cho Tổng công ty Hà Nội và các công ty thành viên

Hội thảo chuyên sâu về sản phẩm 1C3, 1C4 cho Tổng công ty Hà Nội và các công ty thành viên