Hội thảo đào tạo về sản phẩm 1C3, 1C4 tại Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng

Hội thảo đào tạo về sản phẩm 1C3, 1C4 tại Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng